Створення: 08.09.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 23/04/2014

Рiшенням загальних зборiв вiд 23.04.2014:
- в зв’язку з закiнченням термiну повноважень вiдкликаний з посади генеральний директор Гiбадуллiн Iлдар Сiразейович, володiє 77,4% акцiй, перебував на посадi з 25.04.2009. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
- обраний термiном на шiсть рокiв генеральний директор Гiбадуллiн Iлдар Сiразєйович, володiє 77,4% акцiй, попередня посада генеральний директор. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.