Створення: 26.04.2012

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Генеральний директор       Гiбадуллiн Iлдар Сiразейович
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   д/н
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента Закрите акцiонерне товариство "Южмормонтаж"
       Організаційно-правова форма емітента Закрите акцiонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 14122468
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район д/н
        Поштовий індекс 73019
        Населений пункт м.Херсон
        Вулиця, будинок Острiвське шосе, 5
        Міжміський код, телефон та факс (0552) 27-07-00, 27-01-21
        Електронна поштова адреса емітента 007_umm@atrep.com.ua
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії д/н
       Річна інформація опублікована у № "Вiдомостi ДКЦПФР" д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) jumm.vatua.com д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;
   в) банки, що обслуговують емітента;
   г) основні види діяльності;
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.  
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).  
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не належить до жодного об'єднання пiдприємств. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має державної частки у статутному фондi, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище. Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що її не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про гарантiї особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про виплату дивiдендiтня у зв'язку з тим, що за попереднiй та звiтний перiод дивiденди не виплачувались. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Iнфоро обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробнича. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв ЦП вiдсутня у зв'язку з тим, що форма iснування акцiй бездокументарна. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi ЦП вiдсутнi у зв'язку з тим, така iнформацiя протягом звiтногно перiоду не виникала.
 • Основні відомості про емітента
  • Основні відомості

   Скорочене найменування ЗАТ "Южмормонтаж"

   Інформація про державну реєстрацію емітента
   Номер свідоцтва А00 № 210611
   Дата видачі 10.02.1994
   Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Херсонської мiської ради.
   Зареєстрований статутний капітал 296100.00
   Сплачений статутний капітал 296100.00

   Банківські установи, що обслуговують емітента
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком ПАТ "Укрсоцбанк
   МФО банку 300023 Рахунок 26008000062962
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком АТ "Укрсиббанк"
   МФО банку 351005 Рахунок 26004305895700

   Основні види діяльності
   Код за КВЕД Вид діяльності
   45.21.7 МОНТАЖ I ВСТАНОВЛЕННЯ ЗБIРНИХ КОНСТРУКЦIЙ
   45.34 IНШI МОНТАЖНI РОБОТИ
   45.21.1 ЗАГАЛЬНЕ БУДIВНИЦТВО БУДIВЕЛЬ (НОВI РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМIНИ, РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА ВIДНОВЛЕННЯ)
  • Інформація про отримані ліцензії та належність до обєднань

   Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення ліцензії (дозволу)
   Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури 516684 Серiя АВ 16.07.2010 Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного контролю у Херсонськiй обл.. 15..2.16.0

  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
   Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
   Середньооблiкова чисельнiсть: штатних 113 чол., позаштатних 1 чол. Фонд оплати працi штатних - 4688,5 тис. грн., позаштатних - 19.1 тис. грн. Розмiру фонду оплати працi у порiвняннi з 2010 роком збiльшився за звiтний перiод на 588,9 тис. грн.. У звiтному перiодi на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтентом витрачено 16 тис. грн.

  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   16.04.2011
   85
   Вiд акцiонерiв за 30 днiв до проведення зборiв надiйшла пропозицiя внести до порядку денного питання №7.
   Згiдно повiдомлення про скликання загальних зборiв товариства порядок денний такий:
   1.Звiт Генерального директора про результатi фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 р..
   2 Звiт наглядової ради ,звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за 2010р..
   3.Затвердження рiчного звiту ,балансу,порядку розподiлу прибутку за 2010 р.i планового розподiлу прибутку на 2011р.
   4 Приведення найменування товариства у вiдповiднiсть ЗУ "Про АТ".
   5.Прийняття нової редакцiї Статуту в звязку з приведенням його у вiдповiднiсть ЗУ "Про АТ".
   6.Утворення та обрання органiв упрвлiння та контролю товариства вiдповiдно до статуту.
   7.Про попереднє затвердження великих правочинiв,якi будуть проводитись протягом року.

   Рiшення, прийнятi зборами:
   1. роботу Генерального директора вважати задовiльною.
   2. затвердити звiт i вважати роботу наглядової ради задовiльною.
   3. затвердити звiт ревiзiйної к
   4. звiт Генерального директора про фактичне витрачання прибутку затвердити.
   - провести виплату дивiдендiв за 2009 рiк в сумi 83000 грн.
   - у зв,язку iз збитком за 2010 рiк дивiденди за 2010 рiк не сплачувати.
   - Директору ,за узгодженням з Наглядовою радою ,дозволити використовувати невикористанi кошти по статтях витрат прибутку на iншi статтi витрат,передбаченi кошторисом.
   5. перейменувати товариство в Приватне акцiонерне товариство "Южмормонтаж", скорочено ПрАТ "Южмормонтаж".
   6. прийняти нову редакцiю Статуту в зв,язку з приведенням його у вiдповiднiсть ЗУ "Про АТ".
   7. обрати Наглядову раду в складi :
   Голова наглядової радi -Ферубко М.I.
   Члени ради: Кальмуцький Ю.М.,Синяков В.Ф.
   8. обрати ревiзiйну комiсiю в складi Гудзь Н.М.
   9. обрати Генеральним директором Гiбадуллiна I.С.
   Контракт з Генеральним директором доручити пiдписати Головi Наглядової ради Ферубко М.I.
   10. -вiдповiдно до вимог ст.70 ЗУ "Про акцiонернi товариства" попередньо схвалити правочини,якi можуть вчинятисяжмормонтаж" протягом року вiд прийняття цього рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi,на суму понад 25% вартостi активiв за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi Товариства ,в тому числi: генеральних i субпiдрядних договорiв;договорiв купiвлi-продажу грузопiдiймальної технiки ,запасних частин та iнших;договорiв по монтажу,демонтажу,ремонту i технiчному обслуговуванню грузопiдiймальної технiки,металоконструкцiй споруд,договорiв по обстеженню грузопiдiймальної технiки,договорiв по наданню послуг власними автокранами, кредитних договорiв,договорiв овердрафту,договорiв застави,iпотеки,поруки,позики,договорiв вiдчуження майна,майнових прав,договорiв вiдступлення права вимоги та переведення боргу,оренди,та iнших договорiв,за якими вчинятися ПрАТ"Южмормонтаж" виступає будь-якої iз сторiн,з максимальною сумою до 5 мiльйонiв євро (або в еквiвалентi ) ,iз зазначенням ,що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна товариства,зб /зменшення вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi,а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют.
   -повноваження з визначення конкретних розмiрiв ,строкiв,термiнiв,умов виконання договорiв,вiдсоткової ставки за кредитними договорами та iнше надати Генеральному директору.

    
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   д/н д/н д/н, д/н, д/н, , д/н   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   95 фiзичних осiб д/н д/н, д/н д/н 0
   Усього 0
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Голова Наглядової ради  Ферубко Михайло Iванович  д/н № д/н, виданий д/н д/н 09.03.2011 2 0.06079027356%
   Член Наглядової ради  Кальмуцький Юрiй Михайлович  д/н № д/н, виданий д/н д/н д/н 0 0.00000000000%
   Ревiзор  Гудзь Нiна Миколаївна  д/н № д/н, виданий д/н д/н д/н 0 0.00000000000%
   Головний бухгалтер  Харiтонова Нiна Анатолiївна  д/н № д/н, виданий д/н д/н д/н 0 0.00000000000%
   Член Наглядової ради  Синяков Василь Федорович  д/н № д/н, виданий д/н д/н д/н 0 0.00000000000%
   Усього   2 452 74.52887537994 % 2 452 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Генеральний директор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Гiбадуллiн Iлдар Сiразейович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1958
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 7
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав головний iнженер ЗАТ "Южмормонтаж"
   Опис Повноваження та обов'язки директора визначаються статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є: планування та органiзацiя господарської, кадрової, фiнансово-економiчної роботи, облiк та звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй, матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi товариства, всiх його структурних пiдроздiлiв, забезпечення її ефективностi в iнтересах акцiонерiв; виконання представницьких функцiй та здiйснення дiй вiд iменi товариства перед третiми особами без довiреностi; здiйснення загального та оперативного керiвництва виробничою дiяльнiстю товариства та iнше. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Повноваження посадової особи подовжено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 16.04.2011р., непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Ферубко Михайло Iванович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1959
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 4
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав виконроб ЗАТ "Южмормонтаж"
   Опис Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Повноваження посадової особи подовжено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 16.04.2011р., непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Кальмуцький Юрiй Михайлович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1963
   Освіта средня спецiальна
   Стаж керівної роботи (років) 4
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ЗАТ "Южмормонтаж", монтажник.
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Повноваження посадової особи подовжено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 16.04.2011р., непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Ревiзор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Гудзь Нiна Миколаївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1948
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 7
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ЗАТ "Южмормонтаж", помiчник генеральногодиректора.
   Опис Повноваження та обов'язки ревiзора визначаються статутом товариства, основними серед яких є перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу ревiзор перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Повноваження посадової особи подовжено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 16.04.2011р., непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Головний бухгалтер
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Харiтонова Нiна Анатолiївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1960
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 8
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Iнженер
   Опис Основним обов'язком на посадi головного бухгалтера є органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Синяков Василь Федорович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1939
   Освіта Вища.
   Стаж керівної роботи (років) 7
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ЗАТ "Южмормонтаж", перший заступник генерального директора.
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано. Повноваження посадової особи подовжено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 16.04.2011р., непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н д/н 09.03.2011 2 450 74 2 450 0 0 0
   Усього  2 450 74 2 450 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
   Організаційно-правова форма
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
   Місцезнаходження м. Київ, д/н, 01001, м.Київ, Б. Грiнченка, буд. 3
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581322
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку.
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011
   Міжміський код та телефон (044) 279-10-78
   Факс (044) 279-10-78
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
   Опис д/н 
    
   Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нафта-Iнвест"
   Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22760119
   Місцезнаходження Херсонська область, д/н, 73000, м.Херсон, Петренка, 18
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ № 579833
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.08.2011
   Міжміський код та телефон (0552) 32-53-57
   Факс (0552) 32-53-57
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
   Опис д/н 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Закрите акцiонерне товариство "Южмормонтаж" (далi - Товариство) створене за рiшенням засновникiв згiдно установчого договору.
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Дочiрнiх пiдприємств та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв товариство у своєму складi немає.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiї щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходили.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Пiдприємство веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального i взаємопов'язаного їх вiдображення.
   Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдних журналах-ордерах та аналiтичних вiдомостях. Облiк повнiстю автоматизований.
   Нарахування амортизацiї на нематерiальнi активи здiйснюється прямолiнiйним методом, виходячи зi строкiв їх корисного використання, що визначено в наказi пiдприємства "Про облiкову полiтику".
   Облiк та нарахування зносу основних засобiв здiйснюється вiдповiдно вимогам i методам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України №92 вiд 27.04.2000 р. (далi - П(С)БО №7) та наказу пiдприємства "Про облiкову полiтику".
   Для нарахування зносу основних засобiв до 01.04.2011р. пiдприємство засло норми та метод нарахування амортизацiї передбаченi податковим законодавством та визначенi наказом "Про облiкову полiтику". Починаючи з 01.04.2011р. вiдповiдно до наказу "Про облiкову полiтику" нарахування амортизацiї здiйснюється з використанням прямолiнiйного методу.
   Для облiку та вiдокремлення малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiд безпосередньо основних засобiв визначена вартiсна межа - 1000 грн. Нарахування амортизацiї по групi "Iншi необоротнi матерiальнi активи" проводиться в першому мiсяцi використання об'єкта у розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi.
   Вiдповiдно до вимог Закону №996 та Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України N 69 вiд 11 серпня 1994 року на пiдприємствi проведено рiчну iнвентаризацiю майна станом на 01.11.2011р. Iнвентаризацiя проведена згiдно з наказом по пiдприємству №174 вiд 31.10.2011 р.
   Текст аудиторського висновку
   73000, м.Херсон, вул. 9 Сiчня, 4 E-mail: profi@profi-audit.kherson.ua
   тел(факс): (0552) 42-33-31, 42-28-06, 42-28-07, 42-33-07, 42-12-42
   Internet: www.profi-audit.kherson.ua

   № 58/02 вiд " 25" квiтня 2012р.

   Генеральному директору
   ЗАТ "Южмормонтаж"
   Гiбадуллiну I.С.

   Аудиторський висновок
   (звiт незалежного аудитора)
   про достовiрнiсть фiнансової звiтностi за 2011 рiк
   закритого акцiонерного товариства "Южмормонтаж ".

   Перевiрка здiйснена директором ТОВ АФ "Профi-Аудит" Плесняєвою-Iващенко С.М. (сертифiкат аудитора серiя А №003502 вiд 29.10.1998р., дiйсний до 29.10.2012 р.).
   Аудиторський висновок призначається для подання до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку з метою подання регулярної iнформацiї акцiонерним товариством.
   Проведення аудиту здiйснено вiдповiдно договору № 19а вiд 27.03.2012 року.
   Аудиторська перевiрка розпочата - 2 р., закiнчена - 25.04.12 р.

   Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:

   Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма
   "Профi-Аудит"
   Мiсце знаходження: м. Херсон, вул. 9-го Сiчня, 4
   Телефон : 8-(055-2) 42-33-31

   До реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi ТОВ АФ "Профi-Аудит" внесено рiшенням Аудиторської палати України вiд 23.02.2001 р., реєстрацiйне свiдоцтво №2277.

   Основнi вiдомостi про ЗАТ "Южмормонтаж":

   " Повне найменування: Закрите акцiонерне товариство "Южмормонтаж ";
   " Код ЄДРПОУ: 14122468;
   " Мiсцезнаходження: 73021 м. Херсон, Комсомольский р-н, Острiвське шосе, 5.
   " Форма власностi: приватна

   Дата державної реєстрацiї: 10.02.1994 р.
   Мiсце проведення державної реєстрацiї: Виконавчий комiтет Херсонської мiської ради
   Свiдоцтво про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - юридичної особи серiї А00 № 210611 видано Державнимтором 10.02.1994 р., № запису 1 499 120 0000 000684.
   Довiдка з єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ) видана Головним управлiнням статистики у Херсонськiй областi 20.09.2006р.
   Основнi види дiяльностi за КВЕД згiдно довiдки №11642 вiд 20.09.2006 р. з Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ):

   45.21.7 Монтаж та встановлення збiрних конструкцiй;
   45.21.1 Будiвництво будiвель;
   45.34.0 Iншi монтажнi роботи;
   51.90.0 Iншi види оптової торгiвлi;
   45.25.1 Iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи;
   73.10.2 Дослiдження i розробки в галузi технiчних наук.

   Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансовi звiти

   Вiдповiдальнiсть за розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах за 2011 рiк несуть:
   - генеральний директор ЗАТ "Южмормонтаж " - Гiбадуллiн I.С.,
   - головний бухгалтер - Харитонова Н.А.

   Вiдповiдальнiсть аудитора
   Я несу вiдповiдальнiсть за висновки щодо цих фiнансових звiтiв на пiдставi даних, отриманих в ходi аудиторської и.
   Мiжнароднi стандарти аудита зобов'язують мене планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку, щоб одержати об'рунтовану впевненiсть у тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит передбачає тестування доказiв, якi пiдтверджують суми розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах.
   Аудиторська перевiрка включає й оцiнювання застосованих принципiв органiзацiї та внутрiшнього контролю бухгалтерського облiку, а також оцiнювання надання звiтiв в цiлому.

   В ходi перевiрки фiнансової звiтностi мною:
   " отримано розумiння господарської дiяльностi й системи облiку фiнансової iнформацiї та пiдготовки фiнансових звiтiв ЗАТ "Южмормонтаж ";
   " з'ясовано, чи вся iнформацiя, що вiдображена в бухгалтерському облiку пiдприємства, правильно у повному обсязi знайшла своє вiдображення в фiнансовiй звiтностi за 12 мiсяцiв 2011 року;
   " визначено, чи узгоджуються показники статей балансу пiдприємства (форма №1) за 12 мiсяцiв 2011 року з Головною книгою;
   " з'ясовано, чи вiдповiдає облiкова полiтика ЗАТонтаж" нацiональним стандартам України i чи застосовується вона належним чином;
   " отримано перелiк необоротних активiв з визначенням їх вартостi i нарахованого зносу, визначено вiдповiднiсть таких даних статтям балансу за капiтальними активами. Здiйснено запит щодо послiдовностi, з якою застосовуються методи i норми нарахування зносу;
   " розглянуто надходження i списання на рахунках облiку майна та порядок облiку прибуткiв i збиткiв вiд продажу або iншого вибуття майна. З'ясовано, чи врахованi всi подiбнi операцiї;
   " визначено, чи вiдображено належним чином оренднi угоди у фiнансових звiтах;
   " отримано перелiк запасiв i визначено чи вiдповiдає пiдсумок залишку по вiдповiдним статтям балансу;
   " здiйснено запит щодо проведення поточних та рiчної iнвентаризацiї, розглянуто проведення коригувань, що внесенi за результатами iнвентаризацiї запасiв;
   " розглянуто послiдовнiсть застосування методiв оцiнки вибуття запасiв;
   " здiйснено запит про облiкову полiтику щодо документування дебiторської заборгова визначено, чи створенi резерви за такими операцiями;
   " отримано реєстр дебiторської заборгованостi i визначено, чи вiдповiдає пiдсумок балансовi;
   " отримано аналiз дебiторської заборгованостi за термiнами погашення;
   " отримано i розглянуто перелiк операцiй, вiдображених на рахунках власного капiталу;
   " отримано реєстр кредиторської заборгованостi i визначено, чи вiдповiдає пiдсумок балансу;
   " здiйснено запит, чи проводилося звiряння щодо залишкiв кредиторської заборгованостi.

   В ходi перевiрки використовувались:
   1. Статут пiдприємства;
   2. Фiнансова звiтнiсть за 2011 рiк;
   3. Зведенi регiстри бухгалтерського облiку;
   4. Первинi документи (вибiрково).

   Думка аудитора
   Мною проведено аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ЗАТ "Южмормонтаж" у складi балансу пiдприємства станом на 31 грудня 2011 року, звiту про фiнансовi результати за 2011 рiк, звiту про рух грошових коштiв за 2011 рiк, звiту про власний капiтал за 2011 рiк та примiток до рiчної фiнансової звiтностi.
   Перевiрка а у вiдповiдностi до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.06 р. №1591, зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 05.02.07 р. за №97/13364).
   Я вважаю, що проведена мною аудиторська перевiрка дає об'рунтовану пiдставу для висловлення моєї думки.
   Я не спостерiгала за iнвентаризацiєю основних засобiв та наявних запасiв, оскiльки її проведення передувало укладенню договору на проведення аудиторської перевiрки. За таких обставин мною виконано об'рунтованi процедури та одержано достатнi аудиторськi докази.
   Коригування щодо вартостi основних засобiв та кiлькостi запасiв, якщо такi будуть, не можуть суттєво вплинути на фiнансову звiтнiсть.
   На мою думку фiнансовi звiти представляють достовiрно, в усiх суттєвих аспектах iнформацiю щодо активiв, зобов'язань, власного капiталу та фiнансового стану ЗАТ "Южмормонтаж" на 31.12.2011р. у вiдповiдностi до вимог Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерськку.


   1. Стан бухгалтерського облiку на пiдприємствi
   Пiдприємство веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального i взаємопов'язаного їх вiдображення.
   Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдних журналах-ордерах та аналiтичних вiдомостях. Облiк повнiстю автоматизований.
   При перевiрцi було встановлено, що фiнансова звiтнiсть ЗАТ "Южмормонтаж" за 2011 рiк складена на пiдставi облiкових регiстрiв, данi в яких вiдображенi на пiдставi первинних документiв. Стан наявних первинних документiв, журналiв-ордерiв, аналiтичних вiдомостей та iнших регiстрiв облiку задовiльний.
   Статистична, фiнансова звiтнiсть складається та подається до вiдповiдних державних органiв своєчасно.
   На основi проведених мною тестiв можна зазначити, що бухгалтерський облiк в цiлому ведеться пiдом вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. № 996-IV (далi - Закон №996), затверджених Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку, наказу керiвництва ЗАТ "Южмормонтаж" "Про органiзацiю бухгалтерського облiку" вiд 31.03.2011р. №37 (далi - наказ "Про облiкову полiтику").

   2. Аудит нематерiальних активiв
   У результатi проведеної перевiрки встановлено, що облiк нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 8 "Нематерiальнi активи", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України №242 вiд 18.10.1999р. (далi - П(С)БО №8) та наказу пiдприємства "Про облiкову полiтику".
   На балансi пiдприємства облiковуються нематерiальнi активи за первiсною вартiстю 135тис. грн. Сума накопиченої амортизацiї нематерiальних активiв на 31.12.2011 року становить 123 тис. грн., залишкова вартiсть - 12 тис. грн. Накопиченаацiя складає 91 % первiсної вартостi нематерiальних активiв.
   Нарахування амортизацiї на нематерiальнi активи здiйснюється прямолiнiйним методом, виходячи зi строкiв їх корисного використання, що визначено в наказi пiдприємства "Про облiкову полiтику".
   Я зазначаю про незмiннiсть визначеного методу протягом звiтного перiоду.
   На мою думку, склад нематерiальних активiв, достовiрнiсть їх оцiнки в цiлому та ступiнь розкриття вiдповiдають вимогам П(С)БО №8 та наказу "Про облiкову полiтику".

   3. Аудит основних засобiв та iнвестицiйної нерухомостi
   Мною перевiрено облiк основних засобiв. Облiк та нарахування зносу основних засобiв здiйснюється вiдповiдно вимогам i методам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України №92 вiд 27.04.2000 р. (далi - П(С)БО №7) та наказу пiдприємства "Про облiкову полiтику".
   За даними фiнансової звiтностi пiдприємства станом на 31.12.2011 року на балансi облiковувалися основнi засоби та iншi необоротнi мнi активи за первiсною вартiстю 18889 тис. грн. Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2011 року становить - 8064 тис. грн., залишкова вартiсть - 10825 тис. грн. Накопичена амортизацiя складає 43 % первiсної вартостi основних засобiв.
   Для нарахування зносу основних засобiв до 01.04.2011р. пiдприємство застосовувало норми та метод нарахування амортизацiї передбаченi податковим законодавством та визначенi наказом "Про облiкову полiтику". Починаючи з 01.04.2011р. вiдповiдно до наказу "Про облiкову полiтику" нарахування амортизацiї здiйснюється з використанням прямолiнiйного методу.
   Для облiку та вiдокремлення малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiд безпосередньо основних засобiв визначена вартiсна межа - 1000 грн. Нарахування амортизацiї по групi "Iншi необоротнi матерiальнi активи" проводиться в першому мiсяцi використання об'єкта у розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi.
   Вiдповiдно до вимог Закону №996 та Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальвiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України N 69 вiд 11 серпня 1994 року на пiдприємствi проведено рiчну iнвентаризацiю майна станом на 01.11.2011р. Iнвентаризацiя проведена згiдно з наказом по пiдприємству №174 вiд 31.10.2011 р.
   Висновки проведеної iнвентаризацiї затвердженi протоколом засiдання постiйно дiючої комiсiї вiд 12.12.2011р. За результатами iнвентаризацiї не виявленi розбiжностi мiж даними бухгалтерського облiку та фактичною наявнiстю об'єктiв основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв.
   Участi в iнвентаризацiї майна пiдприємства станом на 01 листопада 2011р. я не брала, оскiльки ця дата передувала датi укладення договору на проведення аудиторської перевiрки.
   На мою думку, данi фiнансової звiтностi пiдприємства вiдповiдають даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку основних засобiв та первинним документам, наданим менi на розгляд.
   Вважаю, що склад основних засобiв, дость i повнота їх оцiнки, а також ступiнь розкриття iнформацiї в усiх суттєвих аспектах вiдповiдають вимогам П(С)БО №7 та наказу "Про облiкову полiтику ".

   4. Аудит фiнансових iнвестицiй
   Облiк фiнансових iнвестицiй здiйснюється вiдповiдно вимогам i методам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України №91 вiд 26.04.2000 р. (далi - П(С)БО №12).
   За даними фiнансової звiтностi пiдприємства станом на 31.12.2011 року до складу статтi балансу "Iншi фiнансовi iнвестицiї в сумi 3 тис.грн вiдображено вартiсть внеску Товариства до статутного фонду ТОВ "Монтажно-восстановительный трест", створеного в iноземнiй державi (Росiя). На час складання даного висновку мета придбання даної фiнансової iнвестицiї документально не закрiплена (продаж, утримання тощо). Товариство не має в наявностi фiнансової звiтностi вказаного пiдприємства. У зв'язку з зазначеним аудитор не може дати висновок щодо правильностi класифiкацiї такої фiнансової iнвеа її оцiнки на дату балансу.

   5. Аудит бухгалтерського облiку запасiв
   Облiк запасiв ЗАТ "Южмормонтаж" здiйснює в цiлому у вiдповiдностi з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 9 "Запаси", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України №246 вiд 20.10.1999р. (далi - П(С)БО №9). Станом на 31.12.2011 року залишки запасiв становлять:
   - сировина та матерiали 672 тис. грн.;
   - паливо - 38 тис. грн.;
   - запаснi частини - 5 тис. грн.;
   - малоцiннi та швидкозношуванi предмети - 204 тис. грн.
   Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування або однорiдна група. Придбанi (отриманi) або виробленi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть запасiв визначається згiдно з П(С)БО №9. При вiдпуску запасiв у виробництво та iншому вибуттi їх оцiнка здiйснюється методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв, при вибуттi у виробництво такої категорiї запасiв як матерiали застосовується метод середньозваженої собiвартостi. ня матерiалiв проводиться на пiдставi актiв на списання, якi пiдписанi уповноваженими особами пiдприємства та затвердженi в установленому порядку.
   Активи, що використовуються протягом не бiльше одного року або нормального операцiйного циклу, визнаються малоцiнними та швидкозношуваними предметами (МШП). Вiдповiдно до п.23 П(С)БО №9 вартiсть МШП, що переданi в експлуатацiю, виключаються зi складу активiв (списуються з балансу) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i матерiально-вiдповiдальними особами протягом строку їх фактичного використання.
   Я зазначаю, що вибуття матерiалiв та МШП проводилося згiдно з затвердженими актами списання матерiальних запасiв.
   Вiдповiдно до вимог Закону №996 та Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України N 69 вiд 11 серпня 1994 року на пiдприємствi проведенонвентаризацiю майна станом на 01.11.2011р. Iнвентаризацiя проведена згiдно з наказом по пiдприємству № 174 вiд 31.10.2011р.
   Висновки проведеної iнвентаризацiї затвердженi протоколом засiдання постiйно дiючої комiсiї вiд 12.12.2011р. За результатами iнвентаризацiї розбiжностей мiж даними бухгалтерського облiку та фактичною наявнiстю матерiальних запасiв не виявлено.
   Участi в iнвентаризацiї майна пiдприємства станом на 01 листопада 2011р. я не брала, оскiльки ця дата передувала датi укладення договору на проведення аудиторської перевiрки.
   На мою думку, обсяг розкриття iнформацiї вiдповiдає вимогам П(С)БО №9.

   6. Аудит дебiторської заборгованостi
   Облiк дебiторської заборгованостi здiйснюється пiдприємством вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 237 вiд 08.10.1999 р. (далi - П(С)БО №10).
   За даними показникiв балансу величина поточної дебiторської заборгованостi за продукцiю (товари, роботии) станом на 31.12.2011 р. складає 2590 тис. грн., в розрiзi її класифiкацiї за термiнами непогашення :
   - до 12 мiсяцiв - 2225 тис. грн.;
   - вiд 18 до 36 мiсяцiв - 365 тис. грн.
   Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
   - з бюджетом становить 115 тис. грн.;
   - за виданими авансами 25 тис. грн.
   Показник iншої поточної дебiторської заборгованостi становить 760 тис. грн., i складається з розрахункiв з:
   - пiдзвiтними особами - 30 тис.грн.;
   - iншими дебiторами - 122 тис.грн.;
   - постачальниками матерiалiв - 577 тис.грн.;
   - постачальниками послуг - 8 тис.грн.;
   - постачальниками - нерезидентами - 4 тис.грн.;
   - фондом соцiального страхування по допомозi з тимчасової непрацездатностi - 18 тис.грн.
   Резерв сумнiвних боргiв на пiдприємствi не створювався. При цьому iснує iнформацiя, яка дозволяє визначити заборгованiсть окремих дебiторiв, як сумнiвну, тому iснує невпевненiсть щодо правильностi визначення показника чистої реалiзацiйної вартостi дебiторської заборгованостi в валютi балансу.

   7. ошових коштiв
   Облiк грошових коштiв вiдповiдає вимогам Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку. На думку аудитора, наявнiсть грошових коштiв достовiрно вiдображена у складi оборотних активiв пiдприємства в фiнансовiй звiтностi за 2011 рiк.
   Залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв станом на 31.12.2011 року становить:
   - в нацiональнiй валютi - 326 тис. грн., в тому числi в касi - 5 тис. грн.;
   - в iноземнiй валютi - 916 тис.грн.

   8. Аудит власного капiталу
   Вiдображення власного капiталу в балансi товариства вiдповiдає вимогам Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку в Українi. Власний капiтал складається з статутного капiталу - 296 тис. грн., резервного - 83 тис. грн. та нерозподiленого прибутку - 14423 тис. грн.
   Сума статутного капiталу вiдповiдає даним Головної книги та установчим документам. Розмiр статутного капiталу акцiонерного товариства, зафiксований в установчих документах, становить 296 100 грн.
   Я зазначаю, що розмiр та структура власного капiталу вiдображенi у фi звiтностi ЗАТ "Южмормонтаж " станом на 31.12.2011 року достовiрно.

   9. Формування та сплата статутного капiталу
   Закритим акцiонерним товариством "Южмормонтаж" було випущено 3290 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю акцiї 90 грн., на загальну суму 296 100 грн (свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 03.06.1998р. № 47/21/1/98) .
   Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 06.11.2010р. (протокол № 21) випуск акцiй Товариства було переведено з документарної форми iснування в бездокументарну форму випуску акцiй (Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 55/21/1/10 вiд 07.12.2010р.).
   Нове Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй (№55/21/1/10 вiд 07.12.2010р.) було отримано у зв'язку з приведенням Товариством своєї дiяльностi у вiдповiдальнiсть iз Законом України "Про акцiонернi товариства".
   На протязi iснування Товариства статутний фонд не змiнювався.
   На протязi 2011 року кiлькiсть простих акцiй не змiнювалася, власнi акцiї не викупалися та не розмiщувалися, розмiщено 3290 шт. просй (100%).
   У 2011 роцi акцiї не розмiщувалися. Статутний фонд станом на 31.12.2011р. сплачено повнiстю.

   10. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
   Розрахунок вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства проведено вiдповiдно положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, зокрема, п. 3, та Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 листопада 2004 року N 485 "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств".
   Згiдно даних фiнансової звiтностi (форми 1 "Баланс") за 2011 рiк вартiсть чистих активiв складає - 14802 тис. грн., що на 14506 тис. грн. бiльше статутного капiталу (Додаток №1).
   Чистий прибуток пiдприємства ЗАТ "Южмормонтаж " за перiод 2011 року складає 3 272 тис. грн.

   11. Створення забезпечень
   Наказ "Про облiкову полiтику" не мiстить умов щодо створення забезпечень наступних витрат i платежiв. В звiтному перiодi в бухкому облiку Товариства операцiї зi створення та/або використання забезпечення наступних витрат i платежiв не проводились. В ходi даної перевiрки аудитор не має можливостi оцiнити вплив на фiнансовi результати дiяльностi Товариства за 2011 рiк вiдсутностi забезпечень наступних витрат i платежiв.

   12. Розкриття iнформацiї про зобов'язання
   Вартiсть кредиторської заборгованостi за статтями балансу станом на 31.12.2011р. є достовiрною i становить:
   Довгостроковi зобов'язання:
   - довгостроковi кредити банкiв - 119 тис.грн;
   - iншi довгостроковi зобов'язання у виглядi заборгованостi за операцiями фiнансового лiзингу - 2592 тис.грн.
   Поточнi зобов'язання:
   - за товари, роботи, послуги - 769 тис.грн.;
   - з одержаних авансiв - 1 тис.грн.;
   - з бюджетом - 56 тис.грн.;
   - зi страхування - 134 тис.грн.;
   - з оплати працi - 288 тис. грн.;
   До складу статтi "Iншi поточнi зобов'язання" увiйшли зобов'язання в сумi 31 тис.грн., що є заборгованiстю по розрахунках з пiдзвiтними особами (кредитове сальдо по субрахун.
   На мою думку, визнання, облiк та оцiнка зобов'язань пiдприємства в усiх суттєвих аспектах вiдповiдають вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України №20 вiд 31.01.2000р.

   13. Аудит доходiв
   На мою думку, в усiх суттєвих аспектах бухгалтерський облiк доходiв вiд рiзних видiв дiяльностi пiдприємства ведеться у вiдповiдностi до норм Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 15 "Доходи", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.99р. №290 (далi - П(С)БО 15) та наказу пiдприємства "Про облiкову полiтику ".
   Показник доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за 2011 рiк становить 34 694 тис.грн.
   Iншi операцiйнi доходи пiдприємства за 2011рiк становлять 15872 тис. грн. Цей показник мiстить у собi:
   - доходи вiд реалiзацiї iноземної валюти - 15688 тис. грн.;
   - доходи вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв - 4 тис.грн;
   - доходи вiд операцiйної оренди активiв - 2 тис. грн.;
   -i штрафи, пенi, неустойки - 130 тис.грн.;
   - доходи вiд операцiйної курсової рiзницi - 44 тис.грн.;
   - iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi - 4 тис.грн.
   Iншi фiнансовi доходи становлять 2 тис. грн. i складаються з вiдсоткiв отриманих.
   Iншi доходи звичайної дiяльностi становлять 1 тис. грн. з них:
   - доходи вiд неоперацiйної курсової рiзницi - 0,3 тис. грн.;
   - iншi доходи вiд звичайної дiяльностi - 1 тис. грн.
   Я вважаю, що звiт ЗАТ "Южмормонтаж" про фiнансовi результати за 2011 рiк в усiх суттєвих аспектах повно i достовiрно вiдображає величину i структуру доходiв пiдприємства, а також розкриває iнформацiю про них.

   14. Аудит витрат
   На мою думку, облiк витрат ЗАТ "Южмормонтаж" ведеться вiдповiдно нормам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 "Витрати", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.99р. №318, та наказу "Про облiкову полiтику".
   Витрати пiдприємства за 2011 рiк мають таку структуру:
   - собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт) - 22438 тис.грн.;
   - адмiнiстративнi витрати - 3365 тис.грн.;
   - витрати на збут - 1376 тис.грн.
   Iншi операцiйнi витрати пiдприємства за 2011 рiк становлять 16643 тис. грн. з них:
   - витрати на операцiйну курсову рiзницю - 49 тис. грн.;
   - собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти - 15662 тис. грн.;
   - визнанi штрафи, пенi, неустойки - 728 тис. грн.;
   - iншi витрати операцiйної дiяльностi - 204 тис. грн.;
   Сума фiнансових витрат становить 438 тис. грн. i складається з:
   - вiдсоткiв за користування кредитами - 41 тис.грн:
   - вiдсоткiв по операцiям фiнансового лiзингу - 397 тис.грн.
   Сума iнших витрат становить 5 тис. грн. i складається iз витрат на списання необоротних активiв.
   За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що в основному данi, вiдображенi в журналах ордерах та оборотно-сальдових вiдомостях стосовно витрат пiдприємства за 2011 рiк, наданi менi, вiдповiдають даним фiнансової звiтностi.

   15. Аналiз фiнансової звiтностi
   З метою визначення спроможностi товариства сплачувати очнi зобов'язання здiйснено аналiз лiквiдностi пiдприємства.
   Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (коефiцiєнт покриття) становив 2,34 на початок та 5,71 на кiнець звiтного перiоду. Такi показники коефiцiєнту вiдповiдають його нормативному значенню (>1). Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (коефiцiєнт покриття) показує достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань.
   Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi, а саме 1,5 на початок та 3,97 на кiнець звiтного перiоду, показує, що пiдприємство може виконати свої поточнi зобов'язання за умови своєчасного проведення розрахункiв з дебiторами. Значення коефiцiєнту змiнилося станом на кiнець року, але не досягло нормативного значення, що становить 0,6-0,8.
   Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi дорiвнює 0,23 на початок перiоду i 0,97 на кiнець, що вказує на збiльшення показника лiквiдностi пiдприємства щодо негайного погашення боргiв. Значення коефiцiєнту вiдповiдають нормативним.
   Спостерiгається збiльшення суми чистого оо капiталу з 3024 тис. грн. на початок перiоду до 6024 тис. грн. на його кiнець. Величина чистого оборотного капiталу свiдчить про спроможнiсть пiдприємства сплачувати свої поточнi зобов'язання та розширювати подальшу дiяльнiсть. Значення коефiцiєнту значно перевищують нормативнi.
   Показники фiнансової стiйкостi характеризують джерела фiнансування ресурсiв пiдприємства, ступiнь фiнансової стiйкостi i незалежностi пiдприємства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування дiяльностi. Аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) пiдприємства здiйснено за даними балансу - Форма 1.
   Так, розрахований коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї) ЗАТ "Южмормонтаж" вказує на невелике пiдвищення долi власного капiталу в загальнiй сумi капiталу, авансованого в дiяльнiсть пiдприємства. Цей показник на кiнець звiтного року покращився та становить 0,79 проти 0,65 на початку року, та вiдповiдає нормативному спiввiдношеннi (0,5 та бiльше).
   Показник коефiцiєнту фiнансування на початок перiоду становить 0,54, на кiнець 0,27iєнт показує, що пiдприємство на кiнець звiтного року стало бiльш залежним вiд зовнiшнiх джерел фiнансування, оптимальним значенням вважається 0,5-1.
   Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами на кiнець звiтного перiоду становить 4,71 проти значення 1,34 на початок перiоду. Такi значення коефiцiєнту суттєво перевищують нормативне значення (>0,1), що вказує на достатнiсть власних оборотних засобiв для покриття короткострокової заборгованостi.
   Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу покращився з значення 0,26 на початок звiтного перiоду до 0,41 на кiнець перiоду, значення коефiцiєнту вiдповiдають нормативним (>0). Показник характеризує, яка частина власного капiталу використовується для фiнансування поточної дiяльностi.
   Коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi, а саме -0,24 на початок перiоду та 0,10 на кiнець перiоду вказує на рентабельнiсть у 2011 роцi господарської дiяльностi пiдприємства в цiлому. Нормативним є позитивне значення коефiцiєнту.
   Коефiцiєнт рентабельностi продукцi роцi порiвняно з 2010 роком покращився: 0,13 у 2011 роцi проти -0,21 у 2010 роцi, при нормативному значеннi (>0). Коефiцiєнт характеризує прибутковiсть основної дiяльностi пiдприємства.
   Показник коефiцiєнту рентабельностi активiв також покращився з -0,17 на початку року до 0,18 на кiнець, що свiдчить про збiльшення прибутковостi активiв пiдприємства в порiвняннi з попереднiм перiодом, нормативне значення коефiцiєнта є позитивним (>0).
   Розрахунок коефiцiєнтiв використаних при аналiзi фiнансового стану пiдприємства наведено у Додатку №2.

   16. Дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку
   Товариство не є професiйним учасником фондового ринку.

   17. Забезпечення випуску цiнних паперiв
   Товариство у 2011 роцi випуску цiнних паперiв не здiйснювало.

   18. Вiдповiднiсть iпотечного покриття iпотечних облiгацiй
   Iпотечних облiгацiй Товариство не випускало.

   19. Стан виконання зобов'язань за борговими та iпотечними цiнними паперами
   Боргових та iпотечних цiнних паперiв Товаримає.

   20. Вiдповiднiсть вимогам законодавства України розмiру власного капiталу компанiї з управлiння активами, яка має в управлiннi активи недержавних пенсiйних фондiв
   Товариство не має в управлiннi активiв недержавних пенсiйних фондiв.

   21. Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року
   Щодо статтi 41 "Особлива iнформацiя про емiтента" Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", то протягом 2011 року в Товариствi вiдбувалися змiни в персональному складi посадових осiб.
   Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
   На протязi 2011 року не вiдбувалось змiни складу посадових осiб емiтента.
   Iнших подiй, якi вiдносяться до особливої iнформацiї протягом 2011 року не вiдбувалося.

   Iнформацiя про власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй
   станом на 31.12.2011р.

   На протязi 2011 року та станом на теперiшнiй час акцiонером ЗАТ "Южмормонтаж", який є власником iстотної частки статутного капiталу (10% i бiльше) є наступна фiзична осзидент:

   Фiзична особа Мiсцепроживання Iдентифiкацiйний код Кiлькiсть акцiй,шт. Номiнальна вартiсть, грн. Частка у статутному капiталi, %
   Гiбадулiн I.С. м. Херсон, пр-т 200 рокiв Херсону, буд. 41, кв.38 2146306313 2450 220500 74,4680851063

   Юридичних осiб, якi є власниками iстотної частки статутного капiталу (10% i бiльше) в ЗАТ "Южмормонтаж" не має.

   Директор ТОВ АФ "Профi-Аудит" С.М. Плесняєва-Iващенко

   " 25 " квiтня 2012р.
   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основними видами послуг, що надає товариство, є ремонт та монтаж пiдйомно-вантажного обладнання.
   Основними клiєнтами являються порти України та ближнього зарубiжжя.
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Протягом останнiх п'яти рокiв товариство не здiйснювало значних придбань або вiдчужень активiв.
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Великий вплив на дiяльнiсть товариства здiйснюють такi полiтичнi проблеми, як нестабiльнiсть вiдносин з Росiєю та країнами СНД. Стабiлiзацiя цих вiдносин позитивно вплине на стабiлiзацiю стосункiв з близьким зарубiжжям, на збiльшення експортного товарообiгу.
   Фiнансово-економiчнi проблеми - коливання валютних курсiв, зростання цiн на енергоносiї та сировину, вiдволiкання коштiв пiдприемства у звязку з несвоєчасними розрахунками за виконанi роботи та недостатнiй попит на послуги, недоскональна процедура проведення тендерiв.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У звiтному перiодi по акту перевiрки ДПI товариством виплачено штрафiв на суму 728,0 тис.грн.
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування поточної дiяльностi товариства у звiтному перiодi здiйснювалось за рахунок власних коштiв та кредитiв банкiв.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає.
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Розширення ринку надання послуг за кордоном.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiдження та розробки в звiтному перiодi товариство не здiйснювало.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Станом на 31.12.2011р. судовi справи, стороною в яких виступає Товариство або його посадовi особи, вiдсутнi.
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі д/н
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:   11033.000   11298.000   7591.000   7591.000   18624.000   18889.000
     — будівлі та споруди   5159.000   5199.000   0.000   0.000   5159.000   5199.000
     — машини та обладнання   1481.000   1612.000   0.000   0.000   1481.000   1612.000
     — транспортні засоби   2137.000   2137.000   7591.000   7591.000   9728.000   9728.000
     — інші   2256.000   2350.000   0.000   0.000   2256.000   2350.000
   2. Невиробничого призначення:   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — будівлі та споруди   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — машини та обладнання   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — транспортні засоби   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — інші   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
   Усього   11033.000   11298.000   7591.000   7591.000   18624.000   18889.000
   Опис: За даними фiнансової звiтностi пiдприємства станом на 31.12.2011 року на балансi облiковувалися основнi засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи за первiсною вартiстю 18889 тис. грн. Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2011 року становить - 8064 тис. грн., залишкова вартiсть - 10825 тис. грн. Накопичена амортизацiя складає 43 % первiсної вартостi основних засобiв.
   Обмеження користування майном вiдсутнi.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   14802.000 11612.000
   296.000 296.000
   296.000 296.000
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(14802.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(296.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X 119.000  X X
     д/н  0.000  0.000000000000  д/н 
   Довгостроковий фiнансовий кредит  12.07.2007  119.000  16.000000000000  12.07.2012 
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X 0.000  X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
   за векселями (всього) X 0.000  X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
   Податкові зобов'язання X 56.000  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000  X X
   Інші зобов'язання X 3815.000  X X
   Усього зобов'язань X 3990.000  X X
   Опис: На кiнець звiтного перiоду зобов'язання товариства становлять 3990 тис.грн., в т.ч.:
   - довгостроковi зорбов'язання - 27рн.
   - поточнi зобов'язання - 1279 тис.грн. 
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2011 1 0
   2 2010 1 0
   3 2009 1 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням X
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради X
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) Позачерговi збори не скликались.  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 3
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 3
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 0
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 3
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) Комiтети не створювались.  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі Х    
   Знання у сфері фінансів і менеджменту Х    
   Особисті якості (чесність, відповідальність) Х    
   Відсутність конфлікту інтересів Х    
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 1
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 2.00
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор Так  Ні  Так 
    2 Загальний відділ Ні  Ні  Ні 
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради Ні  Так  Ні 
    4 Юридичний відділ/юрист Ні  Ні  Ні 
    5 Секретар правління Ні  Ні  Ні 
    6 Секретар загальних зборів Ні  Ні  Ні 
    7 Секретар спостережної ради Ні  Ні  Ні 
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)   Ні  Ні 
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні  Ні  Ні 
    10 Інша посадова особа: д/н      

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Ні  Ні  Ні  Так 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Так  Ні  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Так  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів Х   
   Положення про спостережну раду Х   
   Положення про виконавчий орган (правління) Х    
   Положення про посадових осіб товариства Х   
   Положення про ревізійну комісію    
   Положення про акції товариства Х   
   Положення про порядок розподілу прибутку Х   
   Іншi (запишіть) д/н 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Ні  Ні  Так  Ні  Так 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Так 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Ні  Ні  Так 
   4 Статут та внутрішні документи Ні  Ні  Так  Ні  Так 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Так  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Ні
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік Х    
   3 Раз на рік   Х  
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада Х    
   Правління/директор   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Ні  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором   Х 
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) Товариство не змiнювало аудитора.  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків Х    
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   не визначились

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Не визначились  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років? Х   
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи   Х 
   2 Не задовольняли умови договору з особою   Х  
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів   Х  
   4 Особу змінено на вимогу суду   Х  
   5 Іншi (запишіть) Особу, яка веде облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi України змiнено за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв в зв'язку з приведенням дiяльностi товариства до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття д/н 
   яким органом управління прийнятий Товариство не має кодексу корпоративного управлiння 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   Товариство не має кодексу корпоративного управлiння 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   Товариство не має кодексу корпоративного управлiння 
 • Річна фінансова звітність
  • Баланс

   Коди
   Дата 01.01.2012
   Підприємство Закрите акцiонерне товариство "Южмормонтаж" За ЄДРПОУ 14122468
   Територія 73019, Херсонська область, д/н, м.Херсон, Острiвське шосе, 5 За КОАТУУ 6510136600
   Організаційно-правова форма господарювання Закрите акцiонерне товариство За КОПОФГ 232
   Орган державного управління Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного контролю у Херсонськiй обл.. За СПОДУ 7744
   Вид економічної діяльності Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури За КВЕД 45.21.7
   Одиниця виміру Закрите акцiонерне товариство Контрольна сума
   Адреса 73019, Херсонська область, д/н, м.Херсон, Острiвське шосе, 5
   Середня кількість працівників
   Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Необоротні активи      
   Нематеріальні активи:      
   Залишкова вартість 010 13 12
   Первісна вартість 011 135 135
   Накопичена амортизація 012 122 123
   Незавершене будівництво 020 489 583
   Основні засоби:      
   Залишкова вартість 030 11773 10825
   Первісна вартість 031 18624 18889
   Знос 032 6851 8064
   Довгострокові біологічні активи:      
   справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
   первісна вартість 036 0 0
   накопичена амортизація 037 0 0
   Довгострокові фінансові інвестиції:      
   які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
   інші фінансові інвестиції 045 3 3
   Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
   Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
   Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
   Знос інвестиційної нерухом 057 0 0
   Відстрочені податкові активи 060 239 0
   Гудвіл 065 0 0
   Інші необоротні активи 070 0 0
   Усього за розділом І 080 12517 11423
   II. Оборотні активи      
   Запаси:      
   виробничі запаси 100 867 919
   поточні біологічні активи 110 0 0
   незавершене виробництво 120 0 0
   готова продукція 130 0 0
   Товари 140 1021 1309
   Векселі одержані 150 307 257
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
   чиста реалізаційна вартість 160 2045 2590
   первісна вартість 161 2045 2590
   резерв сумнівних боргів 162 0 0
   Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
   з бюджетом 170 207 115
   за виданими авансами 180 45 25
   з нарахованих доходів 190 0 0
   із внутрішніх розрахунків 200 0 0
   Інша поточна дебіторська заборгованість 210 180 760
   Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
   Грошові кошти та їх еквіваленти:      
   в національній валюті 230 53 326
   у т. ч. в касі 231 4 5
   в іноземній валюті 240 467 916
   Інші оборотні активи 250 87 86
   Усього за розділом ІІ 260 5279 7303
   ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 35 66
   ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
   Баланс 280 17831 18792

   Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   І. Власний капітал      
   Статутний капітал 300 296 296
   Пайовий капітал 310 0 0
   Додатково вкладений капітал 320 0 0
   Інший додатковий капітал 330 0 0
   Резервний капітал 340 83 83
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 11233 14423
   Неоплачений капітал 360 0 0
   Вилучений капітал 370 0 0
   Усього за розділом І 380 11612 14802
   ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів      
   Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
   Інші забезпечення 410 0 0
   Сума страхових резервів 415 0 0
   Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
   Цільове фінансування 420 0 0
   Усього за розділом ІІ 430 0 0
   ІІІ. Довгострокові зобов'язання      
   Довгострокові кредити банків 440 371 119
   Довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
   Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
   Інші довгострокові зобов'язання 470 3593 2592
   Усього за розділом ІІІ 480 3964 2711
   IV. Поточні зобов'язання      
   Короткострокові кредити банків 500 0 0
   Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
   Векселі видані 520 0 0
   Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1268 769
   Поточні зобов'язання за розрахунками:      
   з одержаних авансів 540 520 1
   з бюджетом 550 114 56
   з позабюджетних платежів 560 0 0
   зі страхування 570 108 134
   з оплати праці 580 222 288
   з учасниками 590 1 0
   із внутрішніх розрахунків 600 0 0
   Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
   Інші поточні зобов'язання 610 22 31
   Усього за розділом IV 620 2255 1279
   V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
   Баланс 640 17831 18792
   Примітки:
   На кiнець звiтного перiоду на балансi товариства налiчується активiв на суму 18792 тис.грн. Необоротнi активi складають 11423 тис.грн., що на 1094 тис.грн. менше нiж на початок року. Первiсна вартiсть основних засобiв становить 18889 тис.грн., знос - 8064 тис.грн.
   Оборотнi активи протягом 2011 року збiльшились на 2024 тис.грн. Витрати майбутнiх перiодiв зросли на 31 тис.грн.
   Розмiр власного капiталу товариства на кiнець звiтного перiоду збiльшився на 3190 тис.грн. та склав 14802 тис.грн. Статутний капiтал у 2011 роцi не змiнювався та становить 296 тис.грн. Резервний капiтал протягом року не змiнювався та становить 83 тис.грн. Нерозподiлений прибуток склав 14423 тис.грн.
   Довгостроковi зобов'язання зменшились та складають 2711 тис.грн.
   Поточнi зобов'язання на кiнець 2011 року становлять 1279 тис.грн., що на 976 тис.грн. менше нiж на початок року та складаються з:
   кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги - 769 тис.грн.
   поточних зобов'язань за рами з одержаних авансiв - 1 тис.грн.
   з бюджетом - 56 тис.грн.;
   зi страхування - 134 тис.грн.;
   з оплати працi - 288 тис.грн.;
   iншi поточнi зобов'язання - 31 тис.грн.
  • Звіт про фінансові результати

   I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 34
   Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 34694 15345
   Податок на додану вартість 015 2477 2498
   Акцизний збір 020 0 0
     025 0 0
   Інші вирахування з доходу 030 0 0
   Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 32217 12847
   Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 22438 11847
   Валовий:    
   — прибуток 050 9779 1000
   — збиток 055 0 0
   — Інші операційні доходи 060 15872 1495
   У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності; 061 0 0
   Адміністративні витрати 070 3365 2789
   Витрати на збут 080 1376 659
   Інші операційні витрати 090 16643 1860
   У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
   Фінансові результати від операційної діяльності:    
   — прибуток 100 4267 0
   — збиток 105 0 2813
   Доход від участі в капіталі 110 0 5
   Інші фінансові доходи 120 2 21
   Інші доходи 130 1 4
   Фінансові витрати 140 438 549
   Витрати від участі в капіталі 150 0 0
   Інші витрати 160 5 0
   Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
   Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:    
   прибуток 170 3827 0
   збиток 175 0 3332
   У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
   У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
   Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 555 0
   Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 214
   Фінансові результати від звичайної діяльності:      
   прибуток 190 3272 0
   — збиток 195 0 3118
   Надзвичайні:      
   — доходи 200 0 0
   — витрати 205 0 0
   — Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
   — Частка меншості 215 0 0
   Чистий:      
   — прибуток 220 3272 0
   — збиток 225 0 3118
   Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0

   ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

   СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
   Матеріальні затрати 230 4913 4048
   Витрати на оплату праці 240 4726 4122
   Відрахування на соціальні заходи 250 1765 1725
   Амортизація 260 1259 1997
   Інші операційні витрати 270 6225 2231
   Разом 280 18888 14123

   ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

   СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
   Середньорічна кількість простих акцій 300 3 2903 290
   Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 3 2903 290
   Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 994.5289-947.7204
   Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 994.5289-947.7204
   Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000.0000
   Примітки:
   Фiнансовi результати дiяльностi у звiтному перiодi принесли товариству чистий прибуток у сумi 3272 тис. грн. При цьому дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) збiльшився з 15345 тис. грн. до 34694 тис. грн.
   В 2011 звiтному роцi операцiйнi витрати (розд. II) збiльшились порiвняно з 2010 роком на 4765 тис.грн. Так матерiальнi затрати зросли на 865 тис. грн., витрати на оплату працi на 604 тис. грн., iншi операцiйнi витрати (р. 270) на 423 тис. грн., вiдрахування на соцiальнi заходи збiльшились на 40 тис. грн., iншi операцiйнi витрати - на 3994 тис.грн. Зменшились амортизацiйнi вiдрахування на 738 тис. грн. Усього операцiйнi витрати товариства за звiтний рiк склали 18888 тис.грн.
  • Звіт про рух грошових коштів

   Стаття Код За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
   Надходження від:
   Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 26578 14673
   Погашення векселів одержаних 015 50 150
   Покупців і замовників авансів 020 7037 1677
   Повернення авансів 030 183 0
   Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 2 1
   Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
   Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
   Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
   Цільового фінансування 060 0 0
   Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 129 57
   Інші надходження 080 16142 1868
   Витрачання на оплату:
   Товарів (робіт, послуг) 090 17741 6051
   Авансів 095 167 91
   Повернення авансів 100 5 52
   Працівникам 105 3929 3538
   Витрат на відрядження 110 4984 2094
   Зобов'язань з податку на додану вартість 115 376 761
   Зобов'язань з податку на прибуток 120 415 14
   Відрахувань на соціальні заходи 125 1915 1698
   Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 757 641
   Цільових внесків 140 0 21
   Інші витрачання 145 17522 2837
   Чистий рух грошових коштів до надзвичайних подій 150 2310 628
   Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
   Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 2310 628
   ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
   Реалізація:
   фінансових інвестицій 180 0 5
   необоротних активів 190 0 0
   майнових комплексів 200 0 0
   Отримані:
   відсотки 210 0 20
   дивіденди 220 0 0
   Інші надходження 230 0 0
   Придбання:
   фінансових інвестицій 240 0 0
   необоротних активів 250 299 954
   майнових комплексів 260 0 0
   Інші платежі 270 0 0
   Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 0
   Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
   Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -299 -929
   ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
   Надходження власного капіталу 310 0 0
   Отримані позики 320 0 0
   Інші надходження 330 0 0
   Погашення позик 340 252 241
   Сплачені дивіденди 350 77 148
   Інші платежі 360 1001 95
   Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -1330 -484
   Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
   Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -1330 -484
   Чистий рух коштів за звітний період 400 681 -785
   Залишок коштів на початок року 410 520 1301
   Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 41 4
   Залишок коштів на кінець року 430 1242 520
   Примітки:
   За звiтний перiод чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi склав 2310 тис.грн. Надходження вiд реалiзацiї продукцiї склали 26578 тис.грн.
   Питому вагу у частинi витрат внаслiдок операцiйної дiяльностi складають витрачання на оплату товарiв(робiт, послуг) - 17741 тис.грн., працiвникам - 3929 тис.грн. та iншi витрачання - 17522 тис.грн.
   Чистий рух коштiв за звiтний перiод склав 681 тис.грн.
   Залишок коштiв на кiнець року становить 1242 тис.грн.
  • Звіт про власний капітал

   Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозпо ділений прибуток Неопланений капітал Вилучений капітал Разом
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   Залишок на початок року 010 296 0 0 0 83 11233 0 0 11612
   Коригування:                     ;
   Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Скоригований залишок на початок року 050 296 0 0 0 83 11233 0 0 11612
   Переоцінка активів:                    
   Дооцінка основних засобіви 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка основних засобів 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка незавершеного будівництва 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка нематеріальних активів 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 3272 0 0 3272
   Розподіл прибутку:                    
   Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 -82 0 0 -82
   Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Відрахування до Резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Внески учасників:                     ;
   Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення капіталу:                    
   Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Анулювання викуплених акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші зміни в капіталі:                    
   Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 3190 0 0 3190
   на кінець року 300 296 0 0 0 83 14423 0 0 14802
   Примітки:
   Власний капiтал складається з статутного капiталу - 296 тис. грн., резервного - 83 тис. грн. та нерозподiленого прибутку - 14423 тис. грн. Разом власний капiтал на кiнецi звiтного перiоду становить 14802 тис.грн.
  • Примітки

   Примітки

   Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік

   I. Нематеріальні активи

   Групи  нематеріальних  активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, переоцінка-) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
   первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
   Права користування природніми ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права на знаки для товарів та послуг 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права на об'єкти промислової власності 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Авторські та суміжні з ними права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Гудвіл 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші нематеріальні активи 070 135 122 0 0 0 0 0 1 0 0 0 135 123
   Разом 080 135 122 0 0 0 0 0 1 0 0 0 135 123
   Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Із рядка 080 графа 14 варт-ть нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
     варт-ть оформлених в заставу нематеріальних активів (082) 0
     варт-ть створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
   Із рядка 080 графа 5 варт-ть нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільового фінансування (084) 0
   Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0

   Середня чисельність працівників — .

   II. Основні засоби

   Групи  основних  засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, переоцінка-) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
   первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду первісна(переоц.) варість знос
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
   Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 5159 1327 40 0 0 0 0 206 0 0 0 5199 1533 0 0 0 0
   Машини та обладнання 130 1481 1587 133 0 0 2 2 0 0 0 0 1612 1585 0 0 0 0
   Транспортні засоби 140 9728 2583 0 0 0 0 0 785 0 0 0 9728 3368 7591 2174 0 0
   Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 1841 1047 123 0 0 34 32 236 0 0 0 1930 1251 0 0 0 0
   Робоча і продуктивна худоба 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Багаторічні насадження 170 65 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 41 0 0 0 0
   Інші основні засоби 180 296 212 5 0 0 11 11 20 0 0 0 290 221 0 0 0 0
   Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 54 54 11 0 0 0 0 11 0 0 0 65 65 0 0 0 0
   Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом 260 18624 6851 312 0 0 47 45 1258 0 0 0 18889 8064 7591 2174 0 0
   Із рядка 260 графа 14 варт-ть основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження прав власності (261) 0
                                     варт-ть оформлених в заставу основних засобів (262) 0
                                     залишкова варт-ть основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація реконструкція тощо) (263) 0
                                     первісна (переоц.) варт-ть повністю амортизованих основних засобів (264) 0
                                     основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) 0
                                     варт-ть основних засобів, призначених для продажу (265) 0
                                     залишкова варт-ть основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) 0
   Із рядка 260 графа 5 варт-ть основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
   варт-ть основних засобів, що взяті в операивну оренду (267) 0
   Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження прав власності (268) 0
   З рядка 105 графа 14 зварт-ть інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0

   III-IV. Капітальні і фінансові інвестиції

   3. Капітальні інвестиції
    Найменування показника  Код За рік На кінець року
   1 2 3 4
   Капітальне будівництво 280 0 0
   Придбання (виготовлення) основних засобів 290 395 583
   Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 11 0
   Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0
   Формування стада 320 0 0
   Інші 330 0 0
   Разом 340 406 583

   З рядка 340 графа 3
                                   капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
   (341) 0
                                       фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
   4. Фінансові інвестиції
    Найменування показника  Код За рік На кінець року
   довгострокові поточні
   1 2 3 4 5
   А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі:        
   асоційовані підприємства 350 0 0 0
   дочірні підприємства 360 0 0 0
   спільну діяльність 370 0 0 0
   Б. Інші фінансові інвестиції в:        
   частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 0 3 0
   акції 390 0 0 0
   облігації 400 0 0 0
   інші 410 0 0 0
   Разом (розд.А + розд.Б) 420 0 3 0

   Із рядка 045 гр.4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
                                           за собівартістю
   (421) 3
                                           за справедливою вартістю (422) 0
                                           за амортизованою собівартістю (423) 0
   Із рядка 220 гр.4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
                                           за собівартістю
   (424) 0
                                           за справедливою вартістю (425) 0
                                           за амортизованою собівартістю (426) 0

   V. Доходи і витрати

   Найменування показника Код Доходи Витрати
   1 2 3 4
   А. Інші операційні доходи і витрати      
   Операційна оренда активів 440 2 0
   Операційна курсова різниця 450 44 49
   Реалізація інших оборотних активів 460 5 0
   Штрафи, пені, неустойки 470 129 728
   Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480 0 0
   Інші операційні доходи і витрати 490 15692 15866
   у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X 0
   непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
   Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:      
     асоційовані підприємства 500 0 0
     дочірні підприємства 510 0 0
     спільну діяльність 520 0 0
   В. Інші фінансові доходи і витрати      
   Дивіденди 530 0 X
   Проценти 540 X 41
   Фінансова оренда активів 550 0 397
   Інші фінансові доходи і витрати 560 2 0
   Г. Інші доходи і витрати      
   Реалізація фінансових інвестицій 570 0 0
   Реалізація необоротних активів 580 0 0
   Реалізація майнових комплексів 590 0 0
   Неопераційна курсова різниця 600 1 0
   Безоплатно одержані активи 610 1 X
   Списання необоротних активів 620 X 5
   Інші доходи і витрати 630 0 0

   Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
   Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0
   З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0

   VI-VII. Грошові кошти та забезпечення

   Найменування показника Код На кінець року
   1 2 3
   Каса 640 5
   Поточний рахунок банку 650 739
   Інші рахунки в банку (акредитиви ,чекові книжки) 660 498
   Грошові кошти в дорозі 670 0
   Еквіваленти грошових коштів 680 0
   Разом 690 1242
   Із рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
   Види забезпечень Код рядка Залишок забезпечення на початок року Збільшення забезпечення Сума забезпечення, що використана протягом року Невикористана сума забезпечення, що сторнована у звітному періоді Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок забезпечень на кінець року
   створення забезпечення додаткових відрахувань
   1 2 3 4 5 6 7 8 9
   Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
     760 0 0 0 0 0 0 0
     770 0 0 0 0 0 0 0
   Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
   Разом 780 0 0 0 0 0 0 0

   VIII. Запаси

    Найменування показника  Код рядка Балансова варт-ть на кінець року Переоцінка за рік
   збільшення чистої вартості реалізації* уцінка
   Сировина і матеріали 800 672 0 0
   Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
   Паливо 820 38 0 0
   Тара і тарні матеріали 830 0 0 0
   Будівельні матеріали 840 0 0 0
   Запасні частини 850 5 0 0
   Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
   Тварини на вирощуванні та відгодівлі 870 0 0 0
   Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 204 0 0
   Незавершене виробництво 890 0 0 0
   Готова продукція 900 0 0 0
   Товари 910 1309 0 0
   Разом 920 2228 0 0

   Із рядка 920 гр.3 Балансу Балансова варт-ть запасів:
                                           відображених за чистою вартістю реалізації
   (921) 0
                                           переданих у переробку (922) 0
                                           оформлених в заставу (923) 0
                                           переданих на комісію (924) 0
   Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02 (925) 0
   З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0

   IX-XI. Дебітори, нестачі та будівельні контракти

    Найменування показника  Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками непогашення
   до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців
   1 2 3 4 5 6
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 2590 2225 0 365
   Інша поточна дебіторська заборгованість 950 760 760 0 0

   Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
   Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) 0
   10. Нестачі і втрати від псування цінностей
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
   Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
   Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0
   11. Будівельні контракти
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
   Заборгованість на кінець звітного року: валова замовників 1120 0
   валова замовникам 1130 0
   з авансів отриманих 1140 0
   Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
   варт-ть виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0

   XII-XIII. Податок на прибуток і використання амортизації

   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Поточний податок на прибуток 1210 316
   Відстрочені податкові активи:    
      на початок звітного року 1220 239
      на кінець звітного року 1225 0
   Відстрочені податкові зобов'язання:    
      на початок звітного року 1230 0
      на кінець звітного року 1235 0
   Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 555
   у тому числі:    
      поточний податок на прибуток 1241 316
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 239
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 0
   Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
   у тому числі:    
      поточний податок на прибуток 1251 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 0
   13. Використання амортизаційних відрахувань.
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Нараховано за звітний рік 1300 1259
   Використано за рік - усього 1310 406
   в тому числі на:    
      будівництво об'єктів 1311 0
      придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 406
         з них машини та обладнання 1313 312
      придбання (створення)нематеріальних активів 1314 0
      погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
     1316 0
     1317 0

   XIV. Біологічні активи

   Групи  біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
   Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року залишок на початок року надійшло за рік зміни вартості за рік вибуло за рік залишок на кінець року
   первісна варт-ть накопичена амортизація первісна варт-ть накопичена амортизація первісна варт-ть накопичена амортизація
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
   1 Довгострокові біологічні активи - усього 1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2 в тому числі:
   3 робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   4 продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   5 багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   6 1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7 інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   8 Поточні біологічні активи - усього 1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   9 в тому числі:
   10 тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   11 біологічні активи в стані біологічних перетворень 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   12 1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   13 інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   14 Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   З рядка 1430 графа 5 і графа 14: (1431) 0
   З рядка 1430 графа 6 і графа 16: (1432) 0
   З рядка 1430 графа 11 і графа 17 (1433) 0

   XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

   Найменування показника Код рядка варт-ть первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собіварт-ть реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
   дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   в тому числі:
   зернові і зернобобові 1510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     пшениця 1511 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     соя 1512 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   соняшник 1513 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ріпак 1514 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   цукрові буряки (фабричні) 1515 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   картопля 1516 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   інша продукція рослинництва 1518 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього 1520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   в тому числі:
   приріст живої маси - усього 1530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      великої рогатої худоби 1531 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      свиней 1532 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   молоко 1533 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   вовна 1534 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   яйця 1535 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   інша продукція тваринництва 1536 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   продукція рибництва 1538 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     1539 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 0 0 0 0 0 0 0 0