Створення: 21.03.2014

Повідомлення про проведення загальних зборів – 23/04/2014

Приватне акціонерне товариство “Южмормонтаж” скликає загальні збори акціонерів 23.04.2014р. о 17.00 за адресою: м.Херсон, Острівське шосе, 5, другий поверх адмінбудинку, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2013р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2013р.
 5. Переобрання органів управління товариства.
 6. Попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 17.04.14.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за адресою товариства, звернувшись до відділу кадрів Красніковой Тетяни Сергіївни.

Реєстрація учасників зборів 23.04.14 з 16.00 до 16.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (2013р./2012р.):

 • Усього активів 19512/18936.
 • Основні засоби 11112/11315.
 • Довгострокові фінінвестиції 3/3.
 • Запаси 2915/2551.
 • Сумарна дебіторська заборгованість 5139/3472.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти 204/826.
 • Нерозподілений прибуток 13546/13912.
 • Власний капітал 13925/14291.
 • Статутний капітал 296/296.
 • Довгострокові зобов’язання 0/592.
 • Поточні зобов’язання 5587/4053.
 • Збиток -366/-188.
 • Кількість акцій 3290/3290.
 • Чисельність працівників 106/103.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 55(1808) від 21.03.14.