Створення: 03.03.2016

Повідомлення про проведення загальних зборів – 29/04/2016

Публічне акціонерне товариство «Херсонбудтранс» скликає загальні збори акціонерів 29.04.2016р. об 11.00 за адресою товариства: м.Херсон, Миколаївське шосе, 4-й км, актовий зал, з таким порядком денним:

1.Обрання лічильної комісії.

2.Звіт про результати діяльності за 2015р.

3.Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.

4.Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2015р.

5. Переобрання наглядової ради.

6. Переобрання ревізійної комісії.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 25.04.16.

З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час, звернувшись у приймальні до директора Дуруєвой М.М.

Реєстрація учасників зборів 29.04.16 з 10.30 до 10.50 за адресою їх проведення. Для реєстрації мати паспорт, для представників акціонерів – паспорт та довіреність.

Основні показники фін-госп. діяльності (тис.грн.) 2015/2014):

 • Усього активів 3514/151.
 • Основні засоби 3356/38.
 • Запаси 1/0.
 • Сумарна дбт заборгованість 125/105.
 • Грошові кошти 30/5.
 • Непокритий збиток 1761/1626.
 • Додатковий капітал 3507/37.
 • Статутний капітал 11/11.
 • Поточні зобов’язання 129/1269.
 • Збиток -135/-139.
 • Кількість акцій 42464/42464.
 • Чисельність працівників 7/7.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Бюлетень. Цінні папери України» № 40(4328) від 03.03.16.