Створення: 11.04.2013

Повідомлення про проведення загальних зборів – 17/05/2013

Приватне акціонерне товариство “Южмормонтаж” скликає загальні збори акціонерів 17.05.2013р. о 17.00 за адресою: м.Херсон, Острівське шосе, 5, другий поверх адмінбудинку, з таким порядком денним:

  1. Звіт директора про результати діяльності в 2012р.
  2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки Ревізора.
  3. Затвердження річного звіту, балансу і порядку покриття збитків за 2012р.
  4. Про попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 13.05.13.

З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час у приймальні.

Реєстрація учасників зборів 17.05.13 з 16.00 до 16.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2012 р. (тис. грн.)

Найменування показника

звітний період

поперед. період

Усього активів

18936

18792

Основні засоби

11315

10825

Довгострокові фінансові інвестиції

3

3

Запаси

2472

2226

Сумарна дебіторська заборгованість

3214

3450

Грошові кошти та їх еквіваленти

886

1242

Нерозподілений прибуток

13912

14423

Власний капітал

14291

14802

Статутний капітал

296

296

Довгострокові зобов’язання

1592

2711

Поточні зобов’язання

3053

1279

Чистий прибуток (збиток)

-188

3272

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3290

3290

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

103

103

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 68(1572) від 09.04.13.